Iskola

A kezdetektől napjainkig

Az első Waldorf-iskola 1919-ben Stuttgartban nyitotta meg kapuit a Waldorf-Astoria cigarettagyárban dolgozó munkások gyermekei számára, Rudolf Steiner útmutatásai alapján Emil Molt a gyár vezetőjének finanszírozásával. Ma már az összes kontinensen több, mint 80 országban, több mint ezer iskola működik ebben a Waldorf-pedagógia szellemében.

Magyarországon az első kezdeményezés Solymáron indult el 1989-ben. Győrben 1990-ben nyitotta meg a kapuit az óvoda és 1992-ben az iskola. Az alapítók és az iskolát fenntartó szülők és az iskolában tevékenykedő tanárok áldozatos munkája eredményeként, a 2022-es évben 30. jubileumi évünket éljük.

A Forrás Waldorf Iskola 12+1 évfolyamos egységes iskola, mely magában foglalja a komplex Waldorf-művészeti nevelést, mint Alapfokú Művészeti Iskola.

A 13. évben diákjaink az érettségire ill. a felvételi vizsgákra készülhetnek. Évfolyamonként egy osztály működik. A Nemzeti Alaptantervvel összhangban kidolgozott a Magyarországi Waldorf-iskolák Kerettanterve általános formában szabályozza az iskolák nevelési-oktatási feladatait. A keretek megtöltése tartalommal azonban minden intézményben iskolára és személyre szólóan valósul meg.

Az iskolai élet mindennapjait a törvényi kötelezettségek teljesítésén túl a Waldorf-pedagógia több, mint 100 éves hagyományinak ápolása és az iskolai közösséghez tartozó diákok, tanárok, dolgozók és szülők tevékenysége együttesen alakítja.
Felvehető maximális tanulói létszám osztályonként 26 fő.

"A fizikai világot csak akkor érthetjük meg igazán, ha megismerjük a lelki és szellemi alapjait, mint ahogy egy fénykép is csak akkor válik érthetővé és elevenné, ha a lefényképezett személlyel olyan kapcsolatba jutunk, hogy lelkét is megismerjük."
- Rudolf Steiner

Hierarchia mentes működés

A Forrás Waldorf Iskola 1-13 évfolyamos, egységes iskola, mely magában foglalja a Speciális Waldorf-művészeti nevelést is minden évfolyamon, minden tanulóra vonatkozóan.

Intézményünk a Tanári Kollégium irányításával működő önigazgató iskola. Működésében kiemelt jelentőséggel bír a szociális hármastagozódás eszméjének megvalósítására való törekvés. (szabadság eszméje – a szellemi-kulturális életben; egyenlőség elve – a jogi szférában; testvériesség gyakorlata – a gazdasági területeken).

Szervezeti működését a 2011. évi CXC a nemzeti köznevelésről szóló törvény és a Tanári Kollégium által jóváhagyott, szmsz és házirend határozza meg. Pedagógiai gyakorlatát a steineri pedagógiai antropológiából levezetett didaktikai és nevelés- oktatásmetodikai alapelvekből meríti. A pedagógiai gyakorlatában alkalmazott napi teendőit a Waldorf-pedagógia szellemi hátteréül szolgáló antropozófiai ismereteire alapozva alakítja ki.

Az iskola döntéshozó rendszere nem hierarchizált, az iskola egészét érintő kérdésekben kizárólag a Tanári Kollégium dönt. A Tanári Kollégium bármely általa meghatározott ügyben az iskola egészére vonatkozó érvényes határozatot hozhat. Az iskola belső irányítását és munkamegosztását a Tanári Kollégium által választott személyek, a Tanári Konferencia (Tagozatos Konferenciák) és az Igazgatási Csoport (IGA) évente választott vezetői végzik.

Az intézmény operatív ügyeinek, hosszú távú jövőjének kérdéseiben a Tanári Kollégium a Forrás Szülők küldöttei és a Győri Waldorf Egyesület vezetősége közösen hoz döntéseket az Iskola Parlament működtetése által.

Hierarchia nélkül hogy születnek döntések?

A Tanári Kollégium az intézmény legfelső döntéshozó szerve. Az intézményben a munkáltatói és személyzeti jogköröket a Tanári Kollégium által választott, a TK nevében eljáró intézményvezető gyakorolja.

Az iskola egyes pedagógusai az általuk vállalt feladatok elvégzéséért a Tanári Kollégiumnak tartoznak felelősséggel. A pedagógusok feladatait egyéni munkaszerződések szabályozzák. Megbízatásuk időtartamáról a Tanári Kollégium véleményének kikérésével a Sorstárs Csoport dönt.

Az iskolai élet minden területén a döntéseikbe és a határozataikban a konszenzusra törekvés nyilvánul meg. A Tanári Kollégium tagjaként minden pedagógus köteles az Intézmény egészére vonatkozó kérdésekben véleményt nyilvánítani, dönteni, az egyéni szerződésekben foglaltakat elvégezni és erről a Tanári Kollégiumnak beszámolni.

Az egyéni szerződésekben foglaltak alapján a pedagógiai munka ellátása minden egyes pedagógus munkaköri kötelessége. Minden pedagógus az intézmény szükségleteit, hagyományait figyelembe véve a tagozatos konferenciákon a pedagógiai elvek figyelmebvételével maga jelöli ki a tanórák megtartásán kívüli, a Waldorf-nevelés szelleméből és a Forrás Waldorf Iskola sajátosságaiból fakadó egyéb feladatait.

A Tanári Kollégium teljes jogú tagja az Intézmény valamennyi teljes és részmunkaidős foglalkoztatású pedagógusa.A Tanári Kollégium az intézmény legfelső döntéshozó szerve. Az intézményben a munkáltatói és személyzeti jogköröket a Tanári Kollégium által választott, a TK nevében eljáró intézményvezető gyakorolja. Az iskola egyes pedagógusai az általuk vállalt feladatok elvégzéséért a Tanári Kollégiumnak tartoznak felelősséggel.

A pedagógusok feladatait egyéni munkaszerződések szabályozzák. Megbízatásuk időtartamáról a Tanári Kollégium véleményének kikérésével a Sorstárs Csoport dönt. Az iskolai élet minden területén a döntéseikbe és a határozataikban a konszenzusra törekvés nyilvánul meg.

A Tanári Konferencia során foglalkoznak a pedagógusok a hosszú távú és a napi pedagógiai munka kapcsán felmerülő problémák megvitatásával és kezelésével. Oktatás-neveléselméleti munkát, iskolán belüli továbbképzést végeznek, gyermek- és osztálymegbeszéléseket folytatnak, művészeti tevékenységekben mélyülnek el.

Antropozófiai tanulmányokat folytatnak. A konferencia heti gyakorisággal, alkalmanként minimum 4 órán keresztül zajlik. Általánosságban minden csütörtökön 14:15 órától 18:15 óráig. A Tanári Konferencia az alábbi részekre tagolódik:

  • másfél óra szellemi-művészeti-pedagógiai rész
  • fél óra tanügyigazgatás, intézményvezetés
  • egy óra tagozatos konferencia
  • egy óra operatív rész
Az intézményvezetőt a Tanári Kollégium választja meg, kinevezését a fenntartó hagyja jóvá, mely öt évre szól. Feladata az intézmény valós és adminisztratív képviselete a Tanári Kollégium által jóváhagyott ügyekben.

A Tanári Kollégium döntése alapján a vezetési feladatokat különböző hangsúlyokkal dinamikus delegáció útján és mandátum kiosztásokkal különböző hangsúlyokkal osztja el.

Az osztálytanítók feladata az általuk irányított osztály vezetése az első osztálytól a nyolcadik osztályig (1-4. osztály alsótagozat, 5-8. osztály középtagozat), az epochális (korszakos) órák megtartása a főoktatás idejében: reggel (8:00-10:00 között). Az osztálytanító lemondhat egyes epochák megtartásáról másik osztálytanító, szaktanár vagy Waldorf tanárképző intézmények gyakorlaton lévő hallgatói javára.

A szaktanárok feladata (1-8. évfolyamokon) az idegen nyelvek, az euritmia, az ének és hangszeres zene, rajz-festés a sport és játék (Bothmer), a kézimunka, a kézművesség, kertművelés tárgyai közül egynek vagy többnek, egy vagy több osztályban történő tanítása, illetve részvétel az epochális tárgyak oktatásában, az osztálytanítók helyettesítése.

A gimnáziumi korosztálynál mindezeken túl bármely közismereti tantárgy szakos tanára. Az osztálykísérők a gimnáziumi szakaszban (felső tagozat) az általuk kísért osztályok életének koordinálása, operatív ügyeinek intézése, az adott osztállyal kapcsolatos adminisztratív és kommunikációs feladatok elvégzése, az osztályok és feladatainak kitűzése, követése, mindennapjainak tervezése, kivitelezése, tanórán és iskolán kívüli programjainak lebonyolítása.

A gyógypedagógus ( jó, ha Extra Lesson tanár is egyben) feladata a speciális nevelési igényű (SNI), valamint a beilleszkedési és magatartási zavarral küzdő (BTMN) gyermekek vizsgálata, egyéni terápiás tervük kidolgozása, és végrehajtása. A gyógypedagógusok csoportban dolgoznak a csoport vezetője koordinálja a feladatok elosztását.

Az Iskola Parlament az intézmény életében szerepet játszó szervezetek kommunikációs csatornája.

Feladata: az iskola különböző szervezeti szintjeinek az összekapcsolása. Az iskola, az egyesület, a szülők és a diákok különböző elképzeléseinek egységesítése, az operatív ügyek intézése, a közös jövő hosszútávú terveinek kidolgozása, az elképzelések kivitelezése. Rendszeresen havonta egy alkalommal ülésezik.

Tagjai: intézményvezető, gazdasági vezető, egyesület elnöke, tanári kollégium két küldöttje, a szülői szervezet vezetője. Részt vehetnek az egyesület vezetőségi tagjai, vagy más egyesületi küldöttek, a szülői csoport küldöttje, meghívásos alapon a DÖK vezetője, illetve a napirenden lévő témákban járatos bármely személy. Az ülések nyilvánosak az intézményhez kapcsolódó bármely személy számára.

A Győri Waldorf Egyesület az intézményünk fenntartója. Feladata az iskola jogi létezésének garanciája, az operatív működésének biztosítása, stabilitásának és fejlődési lehetőségeinek kiaknázása. Az egyesület tagjai és vezetősége az iskolába járó gyermekek szülei közül kerülnek ki. Az intézmény fenntartását az iskolánkba beíratott gyermekek szülei végzik, mint civil kezdeményezés.

A Diákönkormányzat célja: szabadidős programlehetőség biztosítása a diákoknak; ismerkedési lehetőség megteremtése az iskola diákjainak más Waldorf-iskolák diákjaival, tanáraival; kapcsolattartás és együttműködés más (diák) szervezetekkel; a diákok érdekképviseletének ellátása az iskolában; javaslattétel a Tanári Kollégium és a FORSZ felé; részvétel az IP diákokat érintő témákat megbeszélő ülésein. Szervezeti felépítése és az ülések rendje:

Az alsóháznak a FWI minden felső tagozatos tanulója a tagja. Félévente ülésezik, hacsak az elnök nem hív össze rendkívüli közgyűlést. Felső háznak tagjai az elnökség és az osztályképviselők. Hetente legalább egyszer ülésezik. Az elnökség: Havonta legalább egyszer ülésezik. Szabadon választ munkájának megsegítésére dök patronáló tanárt.

A FORSZ – vagyis a Forrás Szülők Közössége – az a szervezeti egység, amely a fenntartói lét részét képező karbantartási és felújítási munkálatokat megszervezi, valamint a pedagógusokkal karöltve a  Waldorf szellemiséget is igyekszik becsempészni a mindennapokba.

Annak érdekében, hogy ez a vállalt fenntartói feladat inkább az öröm, mintsem egy újabb kötelesség forrása legyen, munkacsoportok alakultak, melyek segítségével minden szülő ki tudja választani a személyiségéhez és/vagy szakértelméhez legjobban passzoló tevékenységi kört.

Scroll to top